بیانیه هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری

بیانیه هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت

هوالمصور

بی تردید سـلامت، سـتون اسـتوار زیسـت انسـانی و عنصر زندگی سـاز برای تفکر و تعقل تـاش و تکاپـو ، تعامل و تعاون اسـت.
تحولات بنیادین در فکر و اندیشـه،تغییرات بسـیار در شـیوه زندگی وهجوم ناهنجاریهای زیسـتی،اهمیـت ارتقـای سـامت جسـمی، روانـی و اجتماعـی را در بسـتر کانشـهرها بیش از پیـش آشـکار کرده اسـت. ‌
شـهربـه عنـوان زیسـتگاه اجتماعی مرکـز دادوسـتد و بروز افکار و احساسـات انسـانی و شـهروند بـه عنوان جلـوه گاه این بـروز و ظهورها همواره بایـد از گوهر یگانه سـلامت برخوردار باشـد تا منشـا تحولات و تعالی انسـانی شـود.
بـا هدف ارتقای سـطح سلـامت فردی و اجتماعی شـهروندان، بستر سـازی برای مشـارکت عمومـی در تحقـق شـهر سـالم بـا رویکـرد حساس سـازی، پیشـگیری و فرهنگ سـازی، اولین جشـنواره عکـس سلامت شـهری در شـهر تهران شـکل گرفـت و امیـد آن می رود کـه چنین جشـنواره هایی بتوانـد در سـطوح ملـی نیز برگـزار گردد.
مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره عکس3673 اثر شامل:

714عکس در بخش سلامت و سبک زندگی اسلامی ایرانی
220 عکس در بخش سلامت و خانه و خانواده
268 عکس در بخش سلامت و محله و مسجد
789 عکس در بخش سلامت و محیط زیست
366 عکس در بخش سلامت و سالمندان
148 عکس در بخش سلامت و معلولان
266 عکس در بخش سلامت و مادر و کودک
509 عکس در بخش سلامت و اوقات فراغت
393 عکس در بخش سلامت و محیط کار  گویـای حس مسـئولیت پذیری و مشـارکت جویی هنرمنـدان عکاس در انعـکاس جلوه های رنگارنـگ از دریچه دید دوربین اسـت.
حضورچشـمگیرعکاسـان حرفه ای و پیشکسـوت،تعلق خاطر عکاسـان به موضوع سـلامت و اسـتقبال غیـرمنتظـره از ایـن جشـنواره ، نشـان از بـاور عکاسـان هنرمنـد بـه اهمیت عنصر سـامت در مسـیر پیشـرفت پایدار دارد.
هیئـت داوران ضمـن تقدیـر از عکاسـان و برگزار کنندگان ایـن رخداد فرهنگی، امیدوار اسـت نهـال نوپـای این جشـنواره به همت مدیران دلسـوز و مشـارکت حداکثری هنرمنـدان متعهد به درختی تناور مبدل گشـته و اسـباب تحقق شـهر سـالم شـهروند سـالم را فراهم آورد.

هیئت داوران: مریم حسینی محمد مهدی تدین موغاری حمید رضا منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *