پیام شهردار تهران به جشنواره سلامت شهری

متن بیانیه شهردار تهران 

نگاه انسـان محـور بـه شـهر و اجـزای آن در مدیریـت جدید شـهری، نـه یک امـر زینتی،کـه برگرفتـه از اصولـی محکـم اسـت؛ اصولی که بیـش از کالبـد و سـاختمان و بزرگـراه، به شـهروندان، روابـط آنهـا و المـان های مرتبط شـهری می پردازد؛ نگاهی توسـعه گـرا که در راه، مـی توانـد تهرانـی متفاوت برای شـهروندان سـاخته و از اسـاس روابط ِ تـداومِصـورت «شـهر امید، مشـارکت و ِ ما این روزها شـعارِشـهری را دچـار تحولـی شـگرف نمایـد. تهران شـکوفایی» را بـرای خـود برگزیده اسـت؛ شـعاری که بیش از مسـوولان و مدیران شـهری، ایـن هنرمنـدان و مـردم هسـتند کـه در تحقق آن سـهیم انـد و در آینده اش شـریک. زبان هنـر، زبانـی اسـت کـه بر عمق جان هـا اثر می گـذارد و می تواند انسـان و جامعـه را دچار یک چنین شـهری، پیش نیازهایی دارد که سـامت و آمـوزه های آن ِتحـول کند. شـهروند از اصلـی تریـن بنیادهـای آن اسـت؛ ما نمی توانیم از «امید» و «مشـارکت» حـرف بزنیم در اجتماعـی و مولفه هـای موثر بـر آن بی تفاوت هسـتیم…
خوشحالـم وبرخود می بالم که دریکی از نخستین گام های عملی برای ارتقای اجتماعـی شـهروندان در دوره مدیریـت جدیـد شـهری، شـاهد برگـزاری موفـق جشـنواره عکس سـلامت شـهری بودم؛ جشـنواره ای که کتـابآثارمنتخب آن هم اکنون پیش روی شماست،تداوم رویکرد انسـان محـور بـه تهـران بـا یـک چنین اقـدام های کوچکـی اسـت کـه تحقـق می پذیـرد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *