وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

نفر اول سبک زندگی
سبک زندگی اسلامی و ایرانی

اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت و سبک زندگی اسلامی و ایرانی

نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:سیده نیلوفر محمودیان نفر دوم:زیبا نوری نفر سوم:علی ابک نفرات برگزیده بخش سبک زندگی اسلامی ایرانی که شایسته تقدیر شناخته شدند: اعظم اکبری […]

خانه و خانواده

اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت و خانه و خانواده

  نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:حمیدرضا بازرگانی نفردوم:محمدرضا بهرام زاده نفرسوم:پریا حیدرزاده   نفرات برگزیده بخش سلامت و خانه و خانواده که شایسته تقدیر شناخته شدند: اعظم […]