وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

تندیس جشنواره
اولین جشنواره عکس سلامت شهری

معرفی هیات داوران اولین جشنواره سلامت شهری

محمدمهدی تدین موغاری رئیس هیات داوران (مدرس، مولف و پژوهشگر سینما و عکاسی) مولـف کتاب هـای آشـنایی بـا عکاسـی، عکاسـی کاربـردی ، عکاسـی رنگـی رتـوش فیلـم وعکـس و… عضـو هیـات […]