وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

خانه و خانواده

اسامی وآثاربرگزیده ومنتخبین بخش سلامت و خانه و خانواده

  نفرات اول تا سوم این بخش: نفر اول:حمیدرضا بازرگانی نفردوم:محمدرضا بهرام زاده نفرسوم:پریا حیدرزاده   نفرات برگزیده بخش سلامت و خانه و خانواده که شایسته تقدیر شناخته شدند: اعظم […]