وب سایت رسمی جشنواره سلامت شهری

تنها رسانه رسمی جشنواره سلامت شهری

جشنوار نقش یهار تهران
اخبارجشنواره های فرهنگی هنری

جشنواره های فرهنگی هنری شهر تهران

جشنواره نقش بهار تهران با بدرقه فصل بهار پایان یافت،اولین جشنواره فرهنگی هنری نقش بهار تهران که باهمکاری مشترک اداره فرهنگ وارشاداسلامی تهران،معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران ،هنرستان ها وآموزشگاه […]

تندیس جشنواره
اولین جشنواره عکس سلامت شهری

معرفی هیات داوران اولین جشنواره سلامت شهری

محمدمهدی تدین موغاری رئیس هیات داوران (مدرس، مولف و پژوهشگر سینما و عکاسی) مولـف کتاب هـای آشـنایی بـا عکاسـی، عکاسـی کاربـردی ، عکاسـی رنگـی رتـوش فیلـم وعکـس و… عضـو هیـات […]

محمد مهدی تدین موغاری
اولین جشنواره عکس سلامت شهری

بیانیه هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری

بیانیه هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت هوالمصور بی تردید سـلامت، سـتون اسـتوار زیسـت انسـانی و عنصر زندگی سـاز برای تفکر و تعقل تـاش و تکاپـو ، تعامل و تعاون […]

اولین جشنواره عکس سلامت شهری

اســامی راه یافتــگان بـــه جشنــــــــواره

اسامی راه یافتگان به جشنواره سلامت شهری به شرح زیر می باشد مانی پیروز بخت عنایت اله برخورداری محمدرضا شعبانی طاری رضا محمدی پناه مهسا رستمی سمیه بهادری مهسا معینی […]

شهردار تهران
اولین جشنواره عکس سلامت شهری

پیام شهردار تهران به جشنواره سلامت شهری

متن بیانیه شهردار تهران  نگاه انسـان محـور بـه شـهر و اجـزای آن در مدیریـت جدید شـهری، نـه یک امـر زینتی،کـه برگرفتـه از اصولـی محکـم اسـت؛ اصولی که بیـش از کالبـد […]